ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

ჩვენი კურსები

ყიდვა გაყიდვა
USD 2.2960 2.2960
EUR 2.2960 2.2960
RUB 2.2960 2.2960
TRY 2.2960 2.2960
21.12.201615:32

ბიზნეს სესხი

ბიზნეს სესხი

biznes sesxi gaicema sabrunavi da ZiriTadi saSualebebis SeZenis mizniT, aseve satransporto saSualebebisa da biznesis mindinare danaxarjebis finansirebis mizniT 

 

sesxis pirobebi

 

valuta

lari

maqsimaluri Tanxa

50,000 lari

maqsimaluri vada

7 weli

ეფქტური საპროცენტო განაკვეთი

saprocenti ganakveTi

23% - 45%

20% _ 36%

sesxis gacemis sakomisio

0.5% _ 3%

winaswar dafarvis sakomisio

0.5% _ 0.2%

 

detaluri informacia sesxis Sesaxeb SegiZlia miiRoT kompaniis ofisSi, satelefono gasaubrebiT an eleqtronuli fostis meSveobiT.

 

ლარი
თვე
%