ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

ჩვენი კურსები

ყიდვა გაყიდვა
30.03.202015:55

ისტორია

mikrosafinanso organizacia global krediti dafuZnda 2008 wlis 10 oqtombers. kompnaiis saTao ofisi mdebareobs q. quTaisSi da funqcionirebs rogorc SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba. Sps globalkreditis saqmianoba regilirdeba kanoniT mikrosafinanso organizaciebis Sesaxeb. mikrosafinanso organizacia registrirebulia erovnuli bankis mier, licenzia # 535 gaica saqarTvelos finansuri zedamxedvelobis saagentos mier 2008 wlis 30 oqtombers.

Sps global krediti axorcielebs kerZo, iuridiuli pirebis sabrunavi da fiqsirebuli aqtivebis finansirebas, aseve gaicema sesxebis samomxmareblo daniSnulebiT. klientebs, miznobriv dafinansebasTan erTad, vTavazobT gacvliTi operaciebs da fulad gzavnilebs amerikasa da evropis sxvadasxva qveynebSi. maTi momsaxureba xorcieldeba kompaniis ofisSi, mdebare q. quTaisi WavWavaZis gamz, # 33, romelic ganTavsebulia qalaqis komerciulad aqtiur ubanSi.

mikrosafinanso organizaciis stabilur funqcionirebas uzrunvelyofs damfuZnebelTa mier kompaniaSi investirebuli soliduri sakuTari kapitali, romelic izrdeba yovelwliurad gaunawilebeli mogebis xarjze. Sps global kreditis moklevadian mizans warmoadgens saerTASoriso safinanso institutebidan resursis mozidva stabiluri zrdis uzrunvelyofis mizniT, xolo grZellvadian perspeqtivaSi igegmeba yvela didi qalaqSi filialisa da momsaxurebis centris gaxsna.