ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

ჩვენი კურსები

ყიდვა გაყიდვა
30.03.202015:55

მისია და მიზნები

 

global kreditis mizans warmoadgens daafinansos kerZo seqtori da kompaniebi, raTa  uzrunvelyos maTi stabiluri zrda da perspeqtiva. aseve, gasces sesxebi damwyeb biznesze da Seqmnas damatebiTi dasaqmebis SesaZleblobebi. kompania zrunavs Tavisi klientebis , ra mizniTac igegmeba regularuli treiningebi marketingsa da finansur marTvaSi. vsurs, rom Cveni saqmianoba ganixilon rogorc sazogadoebisaTv sasargeblo da Rirebuli – aseve gagvaCndes sando, respeqtabeluri kompaniis reputacia, romelic zrunavs sakuTar klientebsa da partnior organizaciebze. Cven vgegmavT movizidoT damatebiTi resursi saqmianobis gafarToebisa da momsaxurebis pirobebis gaumjobesebis mizniT.