ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

ავტო სესხი

avto sesxi gaicema axali an meoradi avtomobilis SeZenis mizniT. uzrunvelyofaSi miiReba kreditiT SeZenili avtomobili da alternatiuli uZravi, moZravi qoneba

 

sesxis pirobebi

 

valuta

lari

maqsimaluri Tanxa

50,000 lari

maqsimaluri vada

5 weli

ეფქტური საპროცენტო განაკვეთი

saprocenti ganakveTi

30% - 72%

24% _ 36%

sesxis gacemis sakomisio

0.5% _ 3%

winaswar dafarvis sakomisio

0.5% _ 0.2%

 

detaluri informacia sesxis Sesaxeb SegiZlia miiRoT kompaniis ofisSi, satelefono gasaubrebiT an eleqtronuli fostis meSveobiT.

 

 

ლარი
თვე
%