ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

ჩვენი კურსები

ყიდვა გაყიდვა
USD 2.2960 2.2960
EUR 2.2960 2.2960
RUB 2.2960 2.2960
TRY 2.2960 2.2960
21.12.201615:32

კარიერა

kompania dakompleqtebulia maRalkvalificiuri kadrebiT. survilis SemTxvevaSi, gTxovT gamoagzavnoT Tqveni reziume eleqtronul fostaze info@globalcredit.com.ge. reziumes ganixilavs saTanado samsaxuri da dagikavSirdebiT Tqveni ganaTlebisa da gamocdilebis Sesabamisi Tavisufali poziciis arsebobis SemTxvevaSi.

პოზიცია ადგილმდებარეობა ბოლო ვადა