ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

ჩვენი კურსები

ყიდვა გაყიდვა
30.03.202015:55

კარიერა

kompania dakompleqtebulia maRalkvalificiuri kadrebiT. survilis SemTxvevaSi, gTxovT gamoagzavnoT Tqveni reziume eleqtronul fostaze info@globalcredit.com.ge. reziumes ganixilavs saTanado samsaxuri da dagikavSirdebiT Tqveni ganaTlebisa da gamocdilebis Sesabamisi Tavisufali poziciis arsebobis SemTxvevaSi.

პოზიცია ადგილმდებარეობა ბოლო ვადა