ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

იპოთეკური სესხი

იპოთეკური სესხი

ipoTekuri sesxi gaicema uZravi qonebis SeZena, remontis mizniT. aseve, sxva mikrosafinanso organizaciebSi uZravi qonebis uzrunvelyofiT gacemuli sesxebis gafarva/refinansirebisaTvis.

 

sesxis pirobebi

 

valuta

lari

maqsimaluri Tanxa

50,000 lari

maqsimaluri vada

7 weli

ეფქტური საპროცენტო განაკვეთი

saprocenti ganakveTi

23% - 45%

20% _ 36%

sesxis gacemis sakomisio

0.5% _ 3%

winaswar dafarvis sakomisio

0.5% _ 0.2%

 

detaluri informacia sesxis Sesaxeb SegiZlia miiRoT kompaniis ofisSi, satelefono gasaubrebiT an eleqtronuli fostis meSveobiT

ლარი
თვე
%