ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

ჩვენი კურსები

ყიდვა გაყიდვა
30.03.202015:55

სტრუქტურა

მმართველობა

organizaciis mmarTvelobis umaRles organos warmoadgens sameTvalyureo sabWo, xolo saqmianobas xelmZRvanelobs sameTvalyureo sabWos mier arCeuli direqtori. kompaniis struqtura dayofilia 4 ZiriTad ganyofilebad:

safinanso samsaxuri

uzrunvelyofs kompaniis aRricxvisa da finansuri angariSgebis sistemis gamarTul funqcionirebas

sakredito ganyofileba

sasesxo porTfelis marTva da monitoringi

iuridiuli samsaxuri

saxelmwifo struturebTan urTierToba da problemuri klientebis marTva 

salaro

 

yoveldRiuri operaciebis warmarTva

ganyofilebebis gamarTul funqcionirebas uzrunvelyofs saTanado kompetenciis xelmZRvanelebi.