ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

სამომხმარებლო სესხი

 

samomxmareblo sesxi gaicema fizikuri piris personaluri danaxarjebis finansirebis mizniT, kerZod: sacxovrebeli saxlis SeZena, remonti, sayofacxovrebo teqnika, swavlis safasuris gadaxda, valis refinansireba da.a.S.

sesxi pirobebi

valuta

lari

maqsimaluri Tanxa

50,000 lari

maqsimaluri vada

7 weli

 

ეფქტური საპროცენტო განაკვეთი

saprocenti ganakveTi                             

 

23% _ 72%

20% _ 36%

sesxis gacemis sakomisio

0.5% _ 3%

winaswar dafarvis sakomisio

0.5% _ 0.2%

detaluri informacia sesxis Sesaxeb SegiZlia miiRoT kompaniis ofisSi, satelefono gasaubrebiT an eleqtronuli fostis meSveobiT